Skip til primært indhold

Forum for Brugerinvolvering

For at skabe organisatorisk brugerinvolvering oprettede vi i februar 2019 Forum for Brugerinvolvering (FBI), der består af 17 personer, der enten selv har diabetes eller er pårørende til en der har, samt 10 fagpersoner på diabetesområdet

Primære fokuspunkter

Til møderne vil der blandt andet være fokus på hvordan vi:

 • Taler om diabetes, så vi undgår at skabe skræmmebilleder
 • Øger fokus på det psykosociale aspekt ved at leve med diabetes
 • Gør samarbejdet mellem bruger og behandler mere ligeværdigt
 • Sikrer bedre overgange fra børne - til voksenambulatoriet
 • Øger samarbejdet mellem forskellige afdelinger på sygehuset
 • Støtter udsatte mennesker med diabetes

FBI holder fire faste møder om året samt møder i mindre temabaserede arbejdsgrupper. 

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har lyst til at blive medlem. Du finder kontaktoplysninger nederst på siden.

Mødedatoer i Forum for Brugerinvolvering 

 

28. februar 2023, kl. 16.00-19.00

24. maj 2023, kl. 16.00-19.00

14. september 2023, kl. 16.00-19.00

5. december 2023, kl. 16.00-19.00

Kommissorium for Forum for Brugerinvolvering

Brugerinddragelse skaber bedre behandling. Forskning[1] viser, at systematisk brugerinddragelse skaber en bedre indretning af sundhedsvæsenet, større patientsikkerhed og mere tilfredshed samt livskvalitet hos brugerne.

Med baggrund i SDCO's drejebog skal SDCO's Forum for Brugerinvolvering styrke en brugercentreret forebyggelse og behandling af diabetes i Region Syddanmark. Konkret skal Forum for Brugerinvolvering fungere som brugernes stemme på hele SDCO. En stemme som repræsenterer mennesker med diabetes og deres pårørende ved at give input til strategier, handleplaner samt udvikle patientsamarbejde- og inddragelse.

Endvidere har Forum for Brugerinvolvering en rolle i at inspirere til brugerinddragelse i resten af Region Syddanmark, herunder SDCO's Partnersygehuse, almen praksis og kommunerne.


[1] Coulter A., Patient engagement – what works?  2012

Forum for Brugerinvolvering er et forum, hvor et udvalg af mennesker med diabetes, pårørende og sundhedsprofessionelle mødes for at drøfte livet med diabetes, og hvordan behandlingen kan styrkes med afsæt i brugernes behov.

Forummet består aktuelt af 28 personer og kan max bestå af 30 personer. Størstedelen er mennesker med diabetes og pårørende. Gruppen bør så vidt muligt afspejle bredden af patientpopulationen ved diabetestyper, alder, uddannelse og geografi. Øvrige deltagere er SDCO's direktør, sekretariatschef, en læge, to sygeplejersker fra hhv. voksen- og børneområdet i SDCO, konsulenter fra SDCO's brugerinvolveringsområde samt en læge og en sygeplejerske fra almen praksis.

Som medlem af Forum for Brugerinvolvering ses det gerne, at man:

 • Afsætter tid til fire årlige møder fra kl. 16-19
 • Har lyst til samarbejde i gruppesammenhænge
 • Har lyst til at bidrage til, at alle bliver hørt og kommer til orde
 • Er åbne over for forskellige opfattelser og meninger
 • Har lyst til at bidrage med ideer, løsninger og læring
 • Tager medansvar for forummets udvikling og formål
 • Kan repræsentere brugerperspektivet på et generelt plan, og samtidig er i stand til at bruge egne erfaringer på en konstruktiv måde

Forum for Brugerinvolvering bør altid have en overvægt af brugere, og som garant for nye vinkler skal det sikres, at der løbende kommer nye brugere til. Dette gør, at forummets sammensætning løbende bliver vurderet.

Der er ultimo 2018 rekrutteret bredt via plakater og postkort sendt ud til SDCO's klinikker i Odense og Svendborg, partnersygehuse, udvalgte lægehuse og kommunale sundhedscentre i Region Syddanmark. Ved naturlig udskiftning i 2019, 2020 og 2021 har der været rekrutteret nye medlemmer. Forummet fortsætter i sin nuværende form i 2022, og det vurderes ultimo 2022, om der er brug for udskiftning og ny rekruttering.

Forum for Brugerinvolverings medlemmer får dækket udgifter til transport. Ved deltagelse i relevante konferencer, temadage mm dækkes både transport og deltagerbetaling. 

Forum for Brugerinvolvering er organisatorisk placeret på området for brugerinvolvering på SDCO, og bliver betjent af den interne arbejdsgruppe for brugerinvolvering (BI-arbejdsgruppen). SDCO's faglige leder for brugerinvolvering Tina Linaa har hovedansvar for at koordinere forummets arbejde. Konsulent Mette Vestergaard Nissen er kontaktperson for forummets medlemmer.

Tina Linaa

Faglig leder for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55

Mette Vestergaard Nissen

Brugerinddragelseskonsulent

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 23 82 19 30

På området brugerinvolvering og i Forum for Brugerinvolvering arbejder vi på baggrund af følgende retningslinjer:

 • Relationsbaseret med fokus på god stemning baseret på tillid, tryghed, anerkendelse og gensidig respekt
 • Med et sprog, som alle forstår og kan relatere sig til
 • Praktisk, eksperimenterende og lærende med tillid til processen og til samarbejdet
 • Alle har ret i forummet, der er ligeværdig viden, men der vil være ting, som forummet ikke kan beslutte
 • Man kan ikke udtale sig til pressen på vegne af forummet medmindre, at det er aftalt
 • Hvis man ikke bruger brugernes input, så er det ikke brugerinddragelse
 • Vi er alle ambassadører for brugerinddragelse på diabetesområdet 

Forum for Brugerinvolvering har bl.a. fokus på, hvordan vi:

 •  Taler om diabetes, så vi undgår at skabe skræmmebilleder
 • Øger fokus på det psykosociale aspekt ved at leve med diabetes
 • Gør samarbejdet mellem patient, pårørende og behandler mere ligeværdigt
 • Sikrer bedre overgange fra børne- til voksenambulatoriet
 • Øger samarbejdet mellem forskellige afdelinger på sygehuset
 • Støtter udsatte mennesker med diabetes

Forum for Brugerinvolvering har i september 2019 indstillet SDCO's strategi for brugerinddragelse og samarbejde til godkendelse i SDCO's bestyrelse. Strategien er vedtaget, og Forum for Brugerinvolvering vil i de kommende år bidrage til implementering af strategiens 29 indsatser.

Der er fire faste møder årligt som udgangspunkt á tre timers varighed. Derudover deltager hele eller dele af Forum for Brugerinvolvering ad hoc i aktiviteter og arbejdsgrupper samt evt. kommenteringsrunder.

Før mødet:

 • Brugerinvolveringsarbejdsgruppen udarbejder udkast til dagsorden som drøftes med og godkendes af 2 repræsentanter fra Forum for Brugerinvolvering inden den udsendes til hele forummet. 
 • Fokus på dialog og ikke for mange punkter på dagsorden
 • Inddragelsesstigen er fast bilag til dagsorden
 • Hvert punkt beskrives som "til input og drøftelse" eller "til beslutning"
 • Orienteringspunkter sendes ud på mail
 • Materiale til møderne skrives i et forståeligt sprog og ikke for meget
 • Medlemmer af forummet har til fysiske FBI-møder mulighed for at holde formøde 45 minutter før hvert møde for at netværke og drøfte punkter på dagsorden

Under mødet:

 • SDCO er mødeleder
 • Drøftelser både i plenum og små grupper for at sikre, at alle kommer til orde
 • Møderne har to pauser inkl. en spisepause med uformel snak
 • Sidst på møderne samles op på mødets beslutninger, og alle har mulighed for at komme med punkter til kommende møder

Efter mødet:

 • Referater fra møder i Forum for Brugerinvolvering bliver sendt til deltagerne og er endvidere tilgængelige på SDCO's hjemmeside
 • Ved årets sidste møde bliver der gjort status over året, og det bliver vurderet, om der er brug for ændringer, herunder i kommissoriet og i FBI's sammensætning

På mødet i februar:

 • Vælges et tema, som FBI arbejder med i løbet af året. 
 • Vælges et tema som led i BI-strategiens indsats ”FBI laver to indstillinger til SDCO's ledelse hvert halve år”. FBI laver løbende indstillinger i form af input og anbefalinger til SDCO's ledelse, så for at sikre, at SDCO har mulighed for at vurdere og agere på indstillingerne, reduceres antallet af indstillinger til én om året. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som ud fra temaet udarbejder en indstilling til SDCO's ledelse. Arbejdsgruppen drives af den faglige leder for brugerinvolvering, Tina Linaa.

På mødet i november:

 • Gøres status over året, og det vurderes, om der er brug for ændringer, herunder i kommissoriet og i FBI's sammensætning.

Referater fra FBI-møder afholdt i 2022

Velkomst

Tina byder velkommen til årets første FBI-møde. Mødet afholdes virtuelt, selvom det netop er i dag restriktionerne bliver ophævet. Vi håber på, at mødet i maj kan blive fysisk!

Tina byder velkommen til Julie og Marie, som begge er nye i FBI-regi, og de præsenterer sig selv:

Julie er ansat som projektleder i partnerskabet mellem SDCO og Diabetesforeningen, som blandt andet omhandler brugerambassadøren. Julie er uddannet inden for kommunikation og har stor erfaring med at arbejde med diabetesområdet.

Marie overtager Meretes plads i Forum for Brugerinvolvering og i BI-gruppen. Marie sidder til daglig i det tværsektorielle kerneområde i SDCO og har blandt andet været meget involveret i at udforme det nye partnerskab med Diabetesforeningen. Begge glæder sig meget til at sidde i FBI!

Merete siger mange tak for nogle gode år i FBI og tager en masse god inspiration til brugerinvolvering med sig til sine andre opgaver i SDCO. Hun forventer at kigge forbi FBI-møderne en gang imellem.

Fremtidens Diabetesambulatorium

Jan Erik fortæller, at der i dag har været møde i styregruppen for Fremtidens Diabetesambulatorium. Det er et tiltag, der skal gøre SDCO endnu bedre til at tage udgangspunkt i brugernes behov og give brugerne meget mere selvbestemmelse, f.eks. omkring hvor ofte man har brug for konsultationer i ambulatoriet. Fremtidens Diabetesambulatorium prøves først af på OUH/SDCO, og derefter er det planen, at det også skal udbredes til de øvrige ambulatorier i Region Syddanmark. Tina tilføjer, at Fremtidens Diabetesambulatorium blandt andet hænger sammen med indsatsen ”Brugerne kan booke selv” fra brugerinddragelsesstrategien, og at input fra arbejdsgruppen omkring ”Brugerne kan booke selv” er videregivet til projektlederen for Fremtidens Diabetesambulatorium.

Tiltaget består af en lang række indsatser, som har tilknyttet hver sin arbejdsgruppe.

I mange af arbejdsgrupperne er der brug for input fra brugerne. Hvis man har tid og lyst til at være med i en af arbejdsgrupperne kan man skrive til Mette. Listen over arbejdsgrupper udsendes sammen med referatet.

Fremtidens Diabetesambulatorium bliver et fast punkt på FBI-møderne.

Status fra og input til Region Syddanmarks Brugerambassadør v. JAS, Julie og Tina

Brugerambassadøren er trådt i kraft 1. januar 2022 og udspringer af indsatsen ”Brugerambassadør” fra brugerinddragelsesstrategien. Funktionen som brugerambassadør udvikles og afprøves i et treårigt partnerskab mellem SDCO og Diabetesforeningen, og FBI kommer til at spille en stor rolle i at udforme funktionen.

Brugerambassadøren John Arne Sørensen (JAS) introducerer sig selv. Han ser meget frem til at udvikle rollen som brugerambassadør sammen med SDCO, Diabetesforeningen og andre samarbejdspartnere, så brugerambassadøren bedst muligt kan arbejde til gavn for mennesker med diabetes.

Julie (projektleder i partnerskabet) fortæller, at brugerambassadøren skal kunne modtage henvendelser fra brugerne for at kunne adressere nogle generelle problematikker, f.eks. overfor SDCO eller FBI, og generelt være synlig og invitere til samarbejde i forskellige former. Brugerambassadøren skal altså ikke være en klage- eller rådgivningsinstans i forhold til enkeltsager, da sådan nogle findes andre steder, f.eks. i Diabetesforeningen, men i stedet have fokus på brugernes interesser i et mere bredt perspektiv.

Hvis man har ønsker eller forslag til brugerambassadøren skal man i første omgang kontakte Julie eller Tina.

Herefter gruppedrøftelser ud fra følgende spørgsmål:

 1. På hvilke områder er der brug for en brugerambassadør?
 2. Hvordan kan den enkelte bruger i Region Syddanmark bruger brugerambassadøren?

Det vigtigste input fra grupperne:

 • Formidling af viden til de lokale sygehuse, Diabetesforeningslokalforeninger og andre
 • Vigtigt at få udbredt kendskabet til brugerambassadøren, hans funktion (herunder også hvad han ikke er/skal) og hvor man kan henvende sig
 • Bindeled, som kan gøre brugerne opmærksomme på, at de sundhedsprofessionelle rigtig gerne vil understøtte brugerens dagsorden
 • Understøtte den organisatoriske brugerinddragelse, f.eks. rollen som brugerrepræsentant i de lokale diabetesudvalg, som kan være en svær rolle
 • Bindeled til og fra alle de brugere, der ikke sidder i FBI
 • Brugerambassadøren skal ikke være politisk, skal f.eks. ikke gå ind i diskussionen om tildeling af hjælpemidler ift. postnummer
 • Skabe sammenhæng mellem forskellige sektorer, at være tro mod titlen – en ambassadør repræsenterer nogen. En neutral person som kan tale frit, også om det der måske er ubehageligt at høre
 • JAS skal sætte sit eget præg på funktionen
 • Det gør noget ved de sundhedsprofessionelle, når der sidder en bruger med rundt om bordet – understøtter de sundhedsprofessionelle i at tænke ”brugeren først!”
 • Det skal overvejes, hvordan brugerambassadøren kan komme i dialog med de lokale diabetesudvalg

Facilitatorerne sender øvrige input fra gruppedrøftelserne til Mette. Mette og Tina finder referater fra den gamle arbejdsgruppe omkring brugerambassadøren, så gode idéer ikke går tabt. Julie og JAS arbejder videre med inputtene. Brugerambassadøren bliver fremover et fast punkt på FBI-møderne.

Status på sidste års indstilling til ledelsen

Min månelanding, din hverdag v. Tina, Marianne og Merete

Indstillingen til ledelsen i 2021 blev de fire film ”Min månelanding - din hverdag”, som fortæller om den første tid med diabetes og mødet med sundhedsvæsenet hos hhv. to børnefamilier og to voksne.

Filmene blev vist på Syddansk Diabetesdag, bliver brugt på SDCO’s sociale medier og snart også SDCO’s nye hjemmeside.

De sundhedsprofessionelle, der har set filmene, er meget begejstrede. I SDCO’s klinik har de sundhedsprofessionelle brugt filmene til at snakke om, hvordan de bedre møder brugeren og tager udgangspunkt i vedkommendes behov. Det har fungeret rigtig godt at fordybe sig ud fra en ”case”/ brugerfortælling.

Filmene er også brugt som inspiration for den nye kampagne ”Ingen skal stå alene med diabetes”, som er udsprunget af SDCO’s strategi for sit særkende type 2-diabetes.

Det bliver fremhævet, at det er super godt at filmene også bruges på andre måder end arbejdsgruppen havde tænkt.

FBI’s tema for 2021 var psykosociale aspekter ved livet med diabetes. Temaet er blandt andet blevet behandlet på workshops for brugere.

”Den gode samtale” er FBI's tema i 2022 og tema for FBI’s indstilling til SDCO’s ledelse v. Tina

På sidste FBI-møde blev det besluttet, at både FBI’s tema og indstilling til ledelsen i 2022 skulle have overskriften ”Den gode samtale”.

Gruppedrøftelser ud fra spørgsmålene:

 1. Skal temaet være udgangspunkt for FBI’s arrangementer, f.eks. workshops og cafémøder, i 2022?
 2. Skal temaet drøftes internt på et FBI-møde, evt. med et oplæg?
 3. Gode idéer til formen på FBI’s indstilling til ledelsen.

Facilitatorer i alle grupperne sender deres input til Tina/Mette. Anne Dorte, Lotte, Tina og Mette indgår i en arbejdsgruppe om indstillingen/temaet. Der følges op på næste FBI-møde i maj.

Input til et socialt FBI-arrangement i 2022

Efter to år med Corona er der behov for at lave noget socialt, hvor vi kan hygge os sammen.

Idéer efter et minuts tænketid:

 • Bare være samlet og snakke sammen uden dagsorden
 • Mødes og gøre noget fysisk sammen – bowling, spille spil, fælles middag bagefter
 • Punkter til FBI-møde som walk and talk i en bøgeskov med god tid til gruppearbejde
 • Noget sjovt omkring rollespil
 • Sommerfest, evt. med bowling. God mad og rødvin 
 • Ryste-sammen-fest
 • Sejltur fra Svendborg med Helge
 • Gl. Brydegård – lave mad sammen med kok, svensk bad, gåtur ved vandet osv.

Anne Dorte, Tina og Mette udgør en lille arbejdsgruppe, der arbejder videre med idéerne.

Opsummering og evaluering

Hvad kunne have været bedre til mødet?

 • Det giver lidt uro, når tidsplanen for mødet skrider – selvom vi nåede det hele alligevel.
 • Der er brug for længere tid til gruppedrøftelser, så der er bedre tid til at komme i dybden.
 • På en skala fra 1 til 10 får mødet et syvtal, pga. den lidt pressede tidsplan.

Velkomst v. Tina

Velkommen til Kirsten og Astrid som er nye medlemmer i FBI. Kort præsentationsrunde.

 

Kan læger og sygeplejersker forberede sig til samtalen med brugeren og efter samtalen dokumentere i journalen, når de sidder i konsultationsrummet sammen med brugeren? Oplæg ved centerdirektør Jan Erik Henriksen

På Nyt OUH er der ikke forberedelseslokaler til personalet på sengeafsnittene – derfor starter den sundhedsprofessionelle med at gå ind til patienten og kigger først der på journalen og gennemgår den sammen med patienten.

I ambulatoriet er det sådan, at man i dag møder en forberedt sygeplejerske eller læge, så man kan gå direkte i gang med samtalen. Lægen eller sygeplejersken dokumenterer først, når man er gået igen.

Jan Erik foreslår, at man i SDCO laver en prøvehandling, hvor lægen eller sygeplejersken ikke forbereder sig før konsultationen, men i stedet gør det sammen med brugeren og afslutter konsultationen med at dokumentere i journalen sammen.

Vi diskuterer i grupper fordele og ulemper ved Jan Eriks forslag. Tilbagemelding i plenum fra grupperne:

Fordele:

 • Det er en fordel med dokumentation og opsummering, så man er enige om, hvad man går videre med til næste gang, og hvad der kommer til at stå i journalen.
 • Et væsentligt skridt i fht. at få brugerens dagsorden på bordet og at sætte sig selv på dagsordenen.
 • En konsultation kan godt være god selvom behandleren ikke har forberedt sig  på forhånd.
 • Det gør det nemmere at komme frem til en bedre plan for samtalen sammen.
 • Det vil øge brugerinvolveringen.

Ulemper:

 • Det lyder opslidende for de sundhedsprofessionelle – ingen tid til restitution efter en vanskelig samtale.
 • Der er meget kultur i den måde konsultationerne kører på – brugerne forventer, at de sundhedsprofessionelle har forberedt sig. Det er derfor vigtigt at brugerne er orienteret om prøvehandlingen.
 • Især i forbindelse med børn og unge skal man være opmærksom på relationsdannelsen, og det fremmer ikke relationen, at lægen eller sygeplejersken sidder og kigger ind i en skærm.
 • Vi risikerer, at det bliver ”forretningsmæssigt”, og brugerne ønsker i stedet en relation til de sundhedsprofessionelle.
 • Grænseoverskridende for de sundhedsprofessionelle. Nok især for de uerfarne behandlere.
 • Bekymring i fht. om det giver en dårligere kvalificeret behandling, fordi lægen eller sygeplejersken ikke har haft mulighed for at konsultere en mere erfaren læge eller sygeplejerske inden konsultationen.
 • Risikerer man, at der ikke bliver fulgt op på noget, der skal undersøges til næste konsultation, fordi lægen eller sygeplejersken først opdager det, når de sidder sammen med brugeren?

Særlige opmærksomhedspunkter:

 • Der er en forventning til, at lægen eller sygeplejersken har forberedt sig på et spørgsmål, som man fx har noteret i PRO-skemaet
 • Det kræver meget af den sundhedsprofessionelle – vigtigt at brugeren er orienteret om projektet på forhånd og at den sundhedsprofessionelle siger ”jeg ikke har forberedt mig, men det gør vi gør sammen”
 • Vigtigt at lægen/sygeplejersken læser højt / tænker højt, så det bliver involverende – det skal være en aktiv involvering
 • Hvis det bliver en prøvehandling – så skal patienterne orienteres om præmissen, så de kender rammen, og så de ikke dømmer de sundhedsprofessionelle eller opfatter det som noget negativt, at de ikke har forberedt sig før konsultationen.
 • Forberedelsestiden er meget individuel. Hvis det er den samme læge eller sygeplejerske hver gang, så skal der ikke bruges meget tid på at genopfriske fra sidste samtale. Men hvis det er en ny patient/kompleks patient kan det være vanskeligt og grænseoverskridende.
 • Det er vigtigt at overveje, hvilke personaler der deltager. Erfarne vs. uerfarne behandlere.
 • En sådan prøvehandling skal sammenlignes med det nuværende set-up, så vi kan se, om det har en positiv effekt.

Vi aftaler at:

 • Vi arbejder videre med det i SDCO. Vi skal undersøge, hvilken betydning det har for brugere og sundhedsprofessionelle. Vi vil sammenholde det med den måde, vi kører det på nuværende tidspunkt.
 • Spørgeskemaer til brugere og sundhedsprofessionelle skal drøftes i FBI.

(Inddragelsesstigen: Indflydelse)

Status på FBI’s indstilling til SDCO’s ledelse om ”Den gode samtale” v. Lotte og Anne Dorte og Mette 

Arbejdsgruppen gav en status på arbejdet med dette års indstilling. Indstillingens budskab skal have fokus på:

 • At det er vigtigt at stille spørgsmål til det der bliver sagt eksplicit eller mellem linjerne
 • At det er vigtigt at spørge ind og følge op – det gælder både for brugere og sundhedsprofessionelle
 • At der opleves gensidig respekt mellem brugere og sundhedsprofessionelle

Arbejdsgruppen er efter flere forskellige overvejelser til indstillingens form og indhold landet på at undersøge, hvorfor den gode samtale fortsat bliver ved med at være en udfordring, selvom der gennem en årrække har være fokus på det. Hvilke barrierer er der? Hvordan kan vi løfte det? Arbejdsgruppen foreslår at lave det som et forskningsprojekt.  

Forslaget drøftes i plenum. Der er ikke enighed om, at indstillingen skal være at der skal igangsættes et forskningsprojekt. Vi aftaler derfor, at arbejdsgruppen går tilbage og drøfter indstillingen. 

(Inddragelsesstigen: Information)

Status fra og input til Region Syddanmarks Brugerambassadør v. JAS, Julie og Tina

”Brugernes stemme” er fremover fast punkt på SDCO's strategimøder. JAS deltog første gang den 7. februar. Julie orienterer om, at der på mødet især var fokus på at få input til Brugerambassadørens rolle og funktion.

På strategimøde den 9. maj gennemgik JAS Brugerambassadørens bud på de ti vigtigste forbedringsområder set ud fra et brugerperspektiv.

JAS lister de ti bud op og gennemgår dem kort:

 • Stigmatisering (den almindelige opfattelse af diabetes)
 • Samarbejde med fagfolk og myndigheder (risiko for at falde mellem 2 stole)
 • Kvalitetsforskelle i behandlingstilbud i almen praksis
 • Ulighed i sundhed (hvordan indretter vi et sundhedsvæsen for alle?)
 • Frivillighed har svære kår (hvordan sikrer vi fremtidens frivillighed?)
 • Børn og forældre – kræver et tæt samarbejde med institution/skole
 • Unge – øget pres og stress
 • Ulig adgang til hjælpemidler
 • Patientuddannelse for alle med T2
 • Påvirkning af psyken – også for de pårørende

Roadshow i Region Syd

Julie er på nuværende tidspunkt i gang med at organisere og planlægge cafémøder i regionen. Cafémøderne afholdes i samarbejde med Diabetesforeningens lokalforeninger. Det er et gratis arrangement, som henvender sig til alle personer med diabetes og deres pårørende. Sundhedsprofessionelle er også meget velkomne.

Temaet for efterårets cafémøder er ” Hvad er vigtigt for dig at tale om - hos læge, på kommunen eller på sygehuset?  - Og hvordan får du det sagt?”

bruger@rsyd.dk

Vi har fået oprettet en mailadresse til Brugerambassadøren. Mailen kan bruges til input fra brugere, som vi kan arbejde med /sætte fokus på i klinikken.

Spred gerne budskabet om at man kan sende sin oplevelser – både de gode og de dårlige - til mailadressen.

(Inddragelsesstigen: Indflydelse)

 

UDSAT til næste møde: Den kompetente bruger v. Mona og Tina


 
 

 

 

 

Velkomst v. Tina

Der er kommet en del afbud til dagens møde på grund af ferie, arbejde og sygdom mm.

Tina gennemgår dagsordenen og fortæller, at der er en lille ændring i dagsordenen, idet JAS ikke deltager i dag. Kort præsentationsrunde.

Status fra og input til Region Syddanmarks Brugerambassadør v. JAS og Tina

Tilbagemelding fra Brugerambassadørens deltagelse på SDCOs strategimøder v. JAS:

Hvordan har det været at være med?

Punktet springes over, da JAS ikke deltog i mødet.

Tilbagemelding fra det første cafémøde v. Tina og Mona:

Det første cafémøde blev afholdt i Svendborg den 1. september i samarbejde med Svendborg og Nyborg lokalforening.

Cafémødernes fokus er at drøfte, hvordan man sætter sig selv på dagsorden i mødet med sundhedsvæsnet.

På cafémødet i Svendborg var der meget tale om, at mange er autoritetstro, og de fik i løbet af aftenen øjnene op for, at det er deres samtale.

Deltagerne var rigtig glade for at deltage i cafémødet, men havde håbet, at der også kom sundhedsprofessionelle.

Flere synes, at filmene skulle bredes ud til alle, være tilgængelig i busser, køre på infoskærme i lægepraksisser mm.

Filmen om at sætte sig selv på dagsordenen kan ses her: https://sdco.dk/arbejdet-med-diabetes/vaerktojer/how-to-guides/samtalen-med-sundhedsprofessionelle

Rekruttering til cafémøder – kan I gøre noget?

Kort gruppedrøftelse og tilbagemelding i plenum.

Følgende forslag kom frem til øvrig rekruttering og annoncering i forbindelse med cafémøder:

 • Fodterapeuter og øjenlæger (via praksiskoordinator)
 • Hjerteforeningen, lungeforeningen,
 • Frivillighedsdag på Aabenraa sygehus 26/9 – Karen deltager og kan have flyers med og evt. have en liste liggende, hvor interesserede kan skrive sig op og få besked om cafémøder i Sønderjylland i starten af 2023
 • Facebook begivenhed – fordel at begivenheder kan deles med andre på Facebook
 • Alle i FBI deler med venner og bekendte
 • Infoskærme i sundhedscentre, på sygehuse og i almen praksis.
 • Interview (film) med deltagere som fortæller om hvordan det var at deltage – fokus: hvad fik du med fra cafémødet?
 • Udarbejde en liste til lokalforeningerne med forslag til hvor det er en god idé at hænge plakater op
 • Spørge på cafémøderne, hvor de hørt om cafémødet – så vi får indblik i, hvad der virker
 • Nyhedsbrev fra Diabetesforeningen – orientering om arrangementer
 • Aktivitetskalender på DBF

(Inddragelsesstigen: Indflydelse)

 

Vigtigste budskaber fra konferencen ISDM (International Shared Decision Making) v. Jessica

Jessica deltog som brugerrepræsentant i konference om fælles beslutningstagning i juni. Det er en international konference for sundhedsprofessionelle og med deltagelse af brugerrepræsentanter fra forskellige foreninger. Der var 284 deltagere fra 17 lande og ca. 20 brugerrepræsentanter.

Fælles beslutningstagning er en metode til individuel brugerinddragelse. Metoden understøtter samarbejdet mellem den sundhedsprofessionelle og brugeren, når der skal træffes vigtige beslutninger om behandling og pleje. Fælles beslutningstagning indebærer, at den sundhedsprofessionelle rådgiver og støtter brugeren til at udforske egne værdier og præferencer og til at vælge den mulighed, der bedst matcher brugerens ønsker. Det er en stor fordel at have pårørende med.

Jessica fortæller, at der var 5 oplægsholdere, som fortalte om de tendenser, der er inden for fælles beslutningstagning. Derudover var der formidling af forskning inden for feltet. Der var bl.a. et tysk studie der viste, at det ikke øger konsultationstiden af bruge fælles beslutningstagning.

Jan Erik fortæller, at han ikke synes at ’fælles beslutningstagning’ er den rette betegnelse, da det altid er brugerens beslutning og ansvar. Lægens vigtigste opgave er at guide brugerne til at tage en beslutning ud fra et oplyst grundlag.

Tre vigtige pointer fra konferencen:

 • Mange er enige om, at fælles beslutningstagning bør udbredes i sundhedsvæsenet og i de sundhedsvidenskabelige uddannelser
 • Der skal de rigtige værktøjer til – en ledelse, der prioriterer det, uddannelse til personalet, ressourcer, og de rigtige beslutningsstøtteværktøjer
 • Der er rigtig mange sundhedsprofessionelle, som gerne vil det her!

Tak for et flot oplæg, Jessica!

(Inddragelsesstigen: Information)

 

SDCO’s rejsegilde v. Lone og Kirsten

Punktet udgår.

 

Mange brugere vil gerne møde de samme sundhedsprofessionelle i ambulatoriet - hvordan gør vi?

Oplæg ved chefsygeplejerske Lene Borgen Esmann og klinikchef Michael Røder

Lene og Michael fortæller, at der er ca. 3300 brugere tilknyttet SDCO. 

Mindre ambulatorier har højere grad af kontinuitet og højere brugertilfredshed.

Udfordringer i SDCO's nuværende ambulatorie:

 • Manglende behandlerkontinuitet
 • Alt for mange udeblivelser, afbud, ombookinger
 • For ringe brugeroplevelse
 • For mange kontaktpersoner især ved fremmøder

Vi vil gerne efterligne ”det lille ambulatorium”. Det vil vi gøre ved at oprette 4 kliniske teams i SDCO's ”store ambulatorium”. Disse teams udgøres af speciallæger, læger under uddannelse, sygeplejersker, diætister, optikere, fodterapeuter, studenterassistenter og diabetespsykologer.

Fremgangsmåde:

 • Sikre booking hos en fast læge eller sygeplejerske
 • Ny tid gives i god tid efter aftale med brugere
 • Alle brugere har en fast primærlæge
 • Der skal kun være et årligt fremmøde. Resten planlægges ud fra brugerens behov

 • Sammedags-komplikationsscreening foregår altid hos primærlægen. Øvrige behovstider evt. andre læger, sygeplejersker i teamet

 • Der skal være mulighed for at ringe ind ved opståede behov (daglig telefontid)

Vi ønsker at øge tilgængeligheden i ambulatoriet.

Tanken er, at det er et team, som sammen har ansvaret for ca. 800 brugere. Alle i teamet har et kendskab til brugerne. Brugerne kan flytte team, hvis der ikke er et godt match med fx lægen – men det vil også betyde, at man bliver tilknyttet andre sygeplejersker.

De yngre læger konfererer altid med speciallægen før eller efter en konsultation. 

Umiddelbare tilbagemeldinger fra FBI:

 • Spændende og positive tanker.
 • Vil helst have den samme læge, men det er vigtigst, at det er den samme sygeplejerske (der skal være kontinuitet med sygeplejerskerne). Det er sygeplejerskerne der skal kende én og have kendskab til fx pumpe mm.
 • Antallet af teams er for stort – der skal nok kun være 3 teams for at der altid er kvalificeret hjælp at hente hos sygeplejerskerne.
 • Det er vigtigt, at det er en, der har styr på det, som man møder – der er stor forskel på pen og pumpe, så det kræver, at der er de forskellige kompetencer i teamet.
 • Brugerne bruger sygeplejersken meget mere end lægen. Konsultation med lægen er mest gennemgang af prøver mm. Sygeplejersken ringer man til, besøger, har videokonsultation med, når man er i knibe og når der virkelig er et behov. Når det er en, man har snakket med tidligere, så er man hurtigere inde på det det virkelig handler om.
 • Behovene er meget individuelle.
 • Hanne fortæller, at de arbejder i teams i børneafdelingen – og det er meget tydeligt, at de sikrer kontinuitet. Det er vigtigt, at teamet har mulighed for at mødes ugentligt – på den måde sikrer de, at information om brugerne bliver videregivet til de øvrige i teamet.
 • Det påpeges, at det kan være rigtig svært, når man ringer ind og taler med en, man ikke kender.
 • Der skal være mulighed for at kunne skrive og komme i direkte i kontakt med en man kender.
 • Det er en ledelsesopgave, at alle kompetencer er til stede i teamet. Det er det der sikrer, at alle brugeres behov bliver dækket.
 • Sygeplejerskerne skal have kendskab til teknologi – paletten af viden skal være i teamet – det må ikke være specialiseret på fx type 2-diabtes eller pumpepatienter.
 • Kemi – forskellige måder at møde brugerne på. Kan vi kigge på mere end de faglige kompetencer – hvordan får vi sammensat et mangfoldigt team?

 • Det her er noget af det, der er blevet talt om på de første FBI-møder, så det er en kæmpe succes, at det nu er på vej.  Brugerne vil opleve en forbedring. Der vil være bump på vejen – men det er uundgåeligt.

 • LUP – spørgeskemaer: Bruger fortæller, at det ikke er det korrekte skema, der bliver tilsendt efter konsultationen. Det bliver aftalt, at klinikledelsen vil undersøge dette nærmere.

 • Det er vigtigt, at der er synergi mellem de fagligheder, der er i teamet, derfor skal teamet være lidt større end det forslag, der er fremlagt.

 • Tryghed i at der er de kompetencer, der skal være i de enkelte teams – det vigtigste er samme sygeplejerske – så gør det ikke så meget, at det ikke er den samme læge ved hvert besøg.

 • Man skal passe på ikke at lave en for stiv model. Vi er forskellige og har individuelle behov. Alle skal have individualiserede forløb.

Lene fortæller, at hun er glad for alle input, og at det giver klarhed i forhold til, at de skal gå videre med konceptet. Klinikledelsen vil rigtig gerne komme og fortælle igen, når der er et lidt mere færdigt produkt.

(Inddragelsesstigen: Indflydelse)

Status på Fremtidens Diabetesambulatorium v. Jan Erik Henriksen

Store organisatoriske forandringer kræver erfaringer. Det brugerstyrede ambulatorium trækker på erfaringer fra:

 • Diatast – Sydvestjysk Sygehus
 • Det virtuelle ambulatorium – OUH Odense
 • Mindre projekter i Region Midt og Region Hovedstaden.

I forbindelse med Fremtidens Diabetesambulatorium vil vi gerne prøve noget nyt. Det er ikke en spareøvelse. Det er for at sikre at dem, der har behov for at tale med en sundhedsprofessionel, har mulighed for at komme i kontakt med én.

Pumpebrugere kræver mere behandling/flere konsultationer end brugere, der ikke har pumpe. Vi bruger mange flere ambulante kontakter på brugere med teknologi end brugere uden teknologi.

Målet er at skabe:

 • Et brugerstyret ambulatorium, hvor der er balance mellem ressourcer og behov, med mulighed for at booke selv
 • Et ambulatorium til de mange (ca. 80 %) uden specielle behov, som er med til at sikre de nødvendige ressourcer til de få med særlige behov (ca 20 %)
 • Fra behandlerstyring til brugerstyring
 • Fra standardforløb til individuelle forløb
 • Fra fremmøde til virtuelle konsultationer
 • En øget implementering af tværfaglig og tværsektoriel behandling
 • Årskontrol og sammedagskomplikationsscreening som årligt fikspunkt

Hvor er vi så nu:

 • Arbejdsgrupper
 • 100-vis af mødetimer
 • SDCO seminar – fremtidsforsker som hjalp os med at komme op i helikopterperspektiv
 • Trinvis tilgang
 • Brugerinvolvering

”Leve-regler” – den måde vi sammen prøver at komme videre på:

 • Type 2-diabetespatienter som ikke har et problem, skal afsluttes til almen praksis
 • Opfølgning skal som udgangspunkt altid være virtuel
 • Færrest antal kontakter pr. patient – alt skal forsøges afklaret samme dag som patienten er der
 • Ingen opfølgning uden en plan (mål)
 • Tilgængelighed altid (så vidt muligt)

Kommentarer til Jan Eriks oplæg:

 • Teknologi-problematikker fylder meget, fx upload-problemer mm.
 • Problem at pumpebrugere kan opleve at blive så dårlige, at de ikke kan håndtere pumpen længere – hvordan sikrer man, at de ikke bliver tabt mellem to stole.
 • Alt skal være kompatibelt med smartphones.
 • Producenterne /firmaet kan kontaktes i forbindelse med teknisk support. Det er der flere brugere der benytter sig af.

(Inddragelsesstigen: Involvering )

 

FBI’s årlige indstilling til ledelsen v. Tina og Mona

Punktet udsættes til næste møde.

 

Hvordan har mødet været? 

Tina fortæller, at hun undervejs i mødet jonglerer lidt med dagsorden og tiden, så der bliver plads til de drøftelser, der er energi på.

Der er enighed om, at det er ok, at vi ikke følger dagsordenen slavisk, men at vi bruger mere tid på de punkter, der er meget ”kød på”, og at vi tager diskussioner til ende.

Fænomenalt møde med sammenhæng fra start til slut.

Forslag til at vi kan prøve en slank dagsorden af – så vi når de punkter, der er på dagsordenen. Og evt. supplere med virtuelle møder, hvor andre punkter kan drøftes. Ikke enighed om virtuelle FBI-møder.

Aktiv dialog mellem FBI og fagpersonale er det, der gør det sjovt at deltage.

Mindre information – mere dynamisk.

Vigtigt at overholde sluttidspunkt.

Husk de små lægehuse – de har ikke mulighed for at lave alle de ting vi laver.

Tusind tak for et godt møde med mange input :)

 

Referater fra FBI-møder afholdt i 2021

Velkomst og tjek-in

Kort gruppedrøftelse: Hvor og hvordan har I oplevet god brugerinddragelse inden for det sidste halve år?

FBI fungerer fortsat godt, og på trods af Covid-19 situationen bliver der afholdt møder og alle holder ved. Der er meget godt at bygge videre på. Vi har gjort os rigtig mange erfaringer siden FBI’s opstart. De øvrige Steno Diabetes Centre er interesserede i at høre om vores erfaringer.

Casper fortæller, at han og Karen deltog i en workshop om brugerinddragelsesevent, og at der blev lyttet til dem, og deres input blev taget alvorligt.

Hanne fortæller, at de i diabetesteamet i HCA-børnehospitalet begynder at inddrage brugerne fra start, når de skriver indsatsbeskrivelser.

Status på corona og diabetes v. Jan Erik

Covid-19 situationen påvirker os alle, men heldigvis er antallet af indlagte faldende. SDCO har sendt en del sygeplejersker i Covid-afsnittet. Det har desværre afstedkommet nogle opsigelser og en stresssygemelding, da det er meget anderledes arbejdsopgave, end personalet er vant til.  Det betyder, at vi ikke har det antal sygeplejersker i klinikken, som vi plejer at have. Rigtig mange patienter har derfor fået omlagt deres tider til tele- eller videokonsultationer. Der er også en del, der har fået deres tid udsat, da vi ikke kan nå alle patienter med det antal sygeplejersker, der pt. er til rådighed.

Videokonsultationer er et stort indsatsområde på OUH og på nuværende tidspunkt er SDCO den afdeling på OUH, der har afholdt flest videokonsultationer. Det har krævet en stor indsats at få det til at køre. Der har været en medarbejder, som har dedikeret sin tid til at hjælpe personalet og patienterne forud for konsultationen, så de er forberedt og ved, at teknikken fungerer.

Jan Erik viser en engelsk undersøgelse, som viser, at der er øget risiko for et alvorligt forløb med Covid-19, når man har type 1 og type 2 diabetes. Derudover er alder den vigtigste faktor for, om man får et alvorligt forløb ved Covid-19.

Kort orientering om vaccinationsplanen:

Kategori 5: Diabetespatienter med højt blodsukker, højt BMI og væsentligt nedsat nyrefunktion. Øvrige diabetespatienter (velregulerede) kommer i gruppe 10 eller den gruppe, de tilhører aldersmæssigt.

Afdelingerne på OUH har visiteret patienter til vaccination. Alle med HbA1c på over 70 og BMI på over 30 er blevet indberettet til gruppe 5. Alle speciallæger har manuelt gennemgået lister for at se, om der var nogle, der skulle indberettes til gruppe 5.

De praktiserende læger har endnu ikke retningslinjer for at visitere patienter til vaccination.

FBI laver én indstilling til SDCOs ledelse om året

Indflyvning v. Tina

Oplæg: Hvad gør SDCO allerede? v. konsulent på SDCO, Gitte Stentebjerg Pedersen, om opstartsforløb for type 2 diabetes i almen praksis og klinikchef på SDCO, Michael Røder, om opstartsforløb på SDCO for type 1 diabetes

Gruppearbejde - input til temaet:

 • Hvad er vigtigt at fokusere på?
 • Hvad skal gøres bedre?
 • Hvad vil vi gerne fortælle SDCOs ledelse?

Opsamling i plenum og nedsættelse af arbejdsgruppe v. Tina

Input fra grupperne:

 • Sundhedsprofessionelle skal kunne rumme at være der for patienten, når denne oplever kaosfølelser i forbindelse med diagnosen. De sundhedsprofessionelle skal være der og ikke komme med løsninger.
 • Tænke at det er læring for livet, og at det er vigtigt at pårørende bliver inddraget.
 • En tovholder på OUH vil give tryghed for patienten
 • Særlig opmærksomhed på psykisk sygdom, når en patient bliver diagnostiseret med diabetes
 • Fokus på de unge som får diagnosen – de skal lande i livet med diabetes, mens de er et sted i livet, hvor der sker så mange naturlige ændringer. De har ikke ro på.
 • Opmærksomhed på, at man kan føle sig sygeliggjort, når man kommer ind i klinikken – opmærksomhed på det første møde.
 • Rart at kunne spejle sig i andres erfaringer – efter 1. møde på sygehuset kunne man måske få tilknyttet en mentor eller en frivillig, som støtter én og kan vejlede og hjælpe.

Lotte og Josephine meldte sig til arbejdsgruppen, som skal udforme en indstilling til SDCO's ledelse på baggrund af de input, der kom i gruppearbejdet. Indstillingen drøftes i FBI, inden den videregives til SDCO's ledelse.

Det årlige FBI tema: Diabetes og psykosocial trivsel

Indflyvning v. Tina

Oplæg: Hvad gør SDCO allerede? v. Julie Drotner Mouritsen, psykolog på SDCO

Julie fortæller om psykologinitiativer på både voksen- og børneområdet. Stort set alle initiativerne er målrettet sygehusene og spænder fra tilbud om psykologsamtaler, når der er udfordringer i livet med diabetes, til tilbud til behandlere om undervisning og sparring.

Gruppearbejde - input til temaet:

 • Hvad er vigtigt at fokusere på?
 • Hvad skal gøres bedre?
 • Hvordan skal vi arbejde med temaet? (Oplæg/drøftelser i FBI, kommunikation om emnet, webinarer om emnet mm)

Opsamling i plenum v. Mona

 • Ønske om at tilbuddene udbredes til hele regionen
 • Fokus på psykiatriske patienter, når de får en diagnose – hvad trigger det og hvordan spiller det sammen med deres psykiatriske diagnose? Sikre viden i ambulatoriet om fx ADHD og diabetes.
 • Ved sammedagsscreeningen kan der med fordel også være fokus på, om der er behov for at have et særligt fokus på det psykosociale ved kommende konsultationer.
 • Større synlighed om tilbuddene, mange kan have brug for at tale med en psykolog på et tidspunkt, men der er ikke et udbredt kendskab til tilbuddene.
 • Hvor ligger ansvaret for at tilbyde hjælp til psykosociale problemstillinger – hvornår er ansvaret SDCO's, kommunens eller øvrige aktørers?
 • Forslag til webinarer, gode råd, podcasts, gruppesessioner med psykosociale emner – det kan være alt muligt, der fylder også noget, der ikke altid er koblet til selve diabeten.
 • Starte før der er mistanke om mistrivsel – især hvor der også er psykisk sygdom
 • Hvilke behov har patienterne – samarbejde med Diabetesforeningen om fx selvhjælpsgrupper, peer to peer mv.
 • Kompetenceudviklingstilbud til psykologer ude i almen praksis – så almen praksis også har mulighed for at henvise patienter til psykolog.

SDCO arbejder videre med ovennævnte input og kommer med forslag, som skal godkendes af FBI.

Opsummering af beslutninger truffet på mødet

 • Orientering fra Jan Erik og en kort status på Covid-19-situationen
 • Vi hørte om opstartsforløb for type 1 og type 2 diabetes – hvor I efter gruppearbejdet kom med gode bud på, hvad arbejdsgruppen skal arbejde med i forhold til en indstilling til SDCO's ledelse.
 • Kort orientering om initiativer på det psykologiske område inden for både børne- og voksenområdet ved Julie. Gruppearbejde med gode pointer og fokusområder til det videre arbejde med det psykosociale område – vi samler op fra SDCO's side og kommer med forslag til FBI.

Evaluering af dagens møde

Der var bred enighed om, at det var et godt og afvekslende møde. Desværre oplevede nogle mødedeltagere dårlig lyd og forbindelse undervejs i mødet.

Velkomst 

Tina byder velkommen til alle og håber, at alle har modtaget frugtkurven. Denne gang håber vi på, at det er sidste virtuelle møde, og at vi alle kan mødes den 9. september til næste møde.

Status på corona og diabetes v. Jan Erik

Covid-19 situationen påvirker fortsat os alle.

For nylig deltog Jan-Erik i et møde omkring kronisk sygdom og Covid i Danske Regioner. Meget af mødet handlede om, hvordan den enkelte med kronisk sygdom har været og er påvirket af situationen omkring Covid, og at det faktisk kan have en større betydning, end hvis man faktisk har været ramt af Covid. Måden Sundhedsstyrelsen har talt om Covid har måske haft en stor betydning og har givet usikkerhed på, hvordan man skal håndtere hverdagen med den ny risiko.

SDCO og partnersygehuse er massivt pressede især på personaleområdet især sygeplejerskerne, som har været udlånt til Covid-afsnit. Det har givet pukler og ventelister på diabetesambulatorierne, som vi håber snart er ved at blive afviklet. Nuværende er der en sygeplejerske fra SDCO, som er udlånt til Covid-afsnit.

I SDCO arbejdes der på Diabetesambulatoriet version 2022, herunder med indsatser, som fx handler om:

 • Hvornår ønsker personen med diabetes at mødes med sin behandler?
 • Tilbud om sammedags-komplikations-screening
 • Et nyt tilbud og måde at tale sammen mellem person med diabetes og den sundhedsprofessionelle, som både kan være korte virtuelle møder og enkelte fremmøder.

FBI kommer til at høre mere om det.

Vaccinationer og udbredelse: Mange med diabetes er kommet bag i køen. Dvs. er man ung med diabetes, er man kommet bag i køen. Jan Erik oplever, at det har givet mere gennemsigtighed, da alle læger på diabetesambulatorier tidligere er blevet bedt melde ind til Sundhedsstyrelsen, hvem af ”deres” patienter, som var i risiko, og som burde vaccineres først.

Den årlige indstilling fra FBI til SDCOs ledelse i 2021

Tema: ”særligt fokus på nydiagnosticerede – det første møde, når man får en kronisk sygdom”.

Indflyvning v. Tina

Oplæg fra Lotte og Josephine, som repræsentant fra arbejdsgruppen / se vedlagte oplæg.

FBI’s indstilling som video

Fem små 5 minutters videoer med brugerfortællinger om den dag og den første uge, da de fik diagnosen, og med en række gode råd til sundhedsprofessionelle.

Titlen på filmen: ”Min månelanding, din hverdag”.

Formål og budskab: 

Ramme/røre de sundhedsprofessionelle med brugerfortællinger om, hvad der følelsesmæssigt sker for brugerne, når de får diagnosen.

Brugerfortællingerne skal rumme både gode og knap så gode oplevelser.

Brugerprofiler:

1.       En erfaren med type 1 diabetes

2.       En erfaren sårbar med type 2 diabetes

3.       En erfaren forældre til et barn med type 1 diabetes

4.       En nydiagnosticeret med type 1 diabetes

5.       En pårørende til en nydiagnosticeret med type 2 diabetes

Inputs fra grupperne:

 • Stor opbakning til videoer
 • Gruppen synes, det er et godt format og ny mulighed i stedet for pjecer, som supplement
 • Målgruppen kunne også være nye personer med diabetes og deres familier
 • Vær obs på timing, hvornår man får videoer tilsendt, som ny med diabetes
 • Implementere i ”mit sygehus” udover Facebook
 • Få en teenager repræsenteret i brugerprofiler
 • En sårbar og dennes erfaringer i brugerprofiler
 • At videoerne er en form for rollemodeller, så også den gode historie
 • At anvende videoerne i undervisning af nyt personale, casebaseret
 • Superflot slogan og titel
 • Det er de personlige fortællinger, som sidder godt fast, og vi skal huske både de gode og de dårlige
 • Benytte de forskellige platforme ” mit sygehus”
 • Evt. supplere med en pjece med links til videoer.

Der er opbakning til arbejdsgruppens forslag og således arbejdes der videre.

Alle må gerne gå i tænkeboks om ”den gode historie” - både jer selv eller nogen I kender.

Foreløbige har følgende meldt sig: Karen, Anne Dorte og måske far, Josephine?, Lotte, en som Jessica og hendes mor.

Alle andre må meget gerne melde sig til Mette eller Tina - skriv kort om jeres historie.

Forslag om en hilsen (nyhedsbrev) fra FBI v. Arne, Lotte og Tina 

Indflyvning v. Tina

Oplæg: Forslag om en hilsen (nyhedsbrev) fra FBI

Arne og Lotte præsenterer forslaget om en hilsen.

En hilsen til hvem? Brugere og andre med interesse for diabetes i Region Syddanmark

Hvorfor?

 • Fordi at SDCO er et regionalt Videnscenter
 • Synliggøre FBI og SDCO i Region Syd
 • Række ud og invitere ind
 • Dele vores erfaringer
 • Inspirere til øget brugerinvolvering i Region Syd
 • Første hilsen sendes ud i maj
 • Invitation til to virtuelle oplæg 9.6 ved Tænketank for type 1 diabetes og 21.6 ved forsker fra SDU.
 • Præsentation af FBI
 • Tilbud om sparing fra FBI ( evt. en bruger og konsulent fra SDCO) for at øge graden af brugerinvolvering
 • Link til BI strategien
 • Kort om BI-event 30.11

Næste hilsen sendes ud primo 2022

Evt. indhold:

 • Dele vore små videoer
 • Dele vores små how to guides
 • Andet

Opsamling i plenum v. Tina

 • God ide og opbakning fra alle grupper
 • Det er brugernes stemme
 • Skal man kunne kontakte brugerne i FBI? Måske en lokalt forankret bruger?
 • Komme bredt ud fx også i Lokalaviser, Linked in, statsautoriserede fodterapeuter, øjenlæger, apoteker, almen praksis, tandlæger, sundhedsprof, sundhedsplejersker og kliniske diætister
 • Digitalt og papir samt til infoskærme i såvel almen praksis som diabetesambulatorier voksne og børn
 • Minde om at vi skal huske at lave brugerinvolvering
 • Huske at minde om ”hvad er vigtigt for dig dagen” ift. brugerinvolvering

Bred opbakning til forslaget og arbejdsgruppen fortsætter.

Brugerinvolvering i mini-workshops (11 er afholdt i perioden jan-april) og andet v. Peter, Karen og Sigurd

Kort indflyvning til mini-workshop v. Tina

Sigurd har været med i en del miniworkshops med tovholdere Tina, Mette og Mona og uden dagsorden. Det har været rigtig godt.

”Hvad rører sig for brugerne i Region Syddanmark?”

”Forskning og gode ideer”, hvor Mette Rothmann var meget imødekommende og tog ideerne med sig ”hjem”.

”Hvordan skaber vi det bedste BI-event?” Dagsorden kommer løbende og deltagerne kommer med inputs.

”Lev livet med type 2?” Hvordan lever du dit liv med diabetes.

Det har været så godt at kunne give inputs, og det har givet mening at være med. Sigurd siger, at det er gode tovholdere.

Lotte har også været med i nogle workshops. Oplever at man bliver reelt inddraget og sjovt at være med i. Man kan jo ikke lade være med at deltage aktivt.

Karen har været med i de samme grupper, som Sigurd. Karen synes, at hun har bidraget med sig selv, hvordan er det for mig at være i diabetessammenhæng. Hvad føler jeg, oplever jeg, ser jeg.

Det har også været sundt for Karen at være med i en proces og kunne vende det rundt. Det har virkelig været godt.

De snakke, som vi har haft kan komme med ud til mange andre med diabetes.

På SDCO’s seneste ledelsesmøde blev der fortalt om workshopsne, og alle i SDCO har fået mulighed for at byde ind med forslag til flere miniworkshops.

Opsummering af beslutninger truffet på mødet

 • Orientering fra Jan Erik og kort status på Covid-19-situationen
 • Bred opbakning til forslaget om FBI’s indstilling som video ”min målelanding, din hverdag”. Fem små 5 minutters videoer med brugerfortællinger om den dag og den første uge, da de fik diagnosen, og med en række gode råd til sundhedsprofessionelle.
 • Bred opbakning til en hilsen fra FBI med gode forslag til modtagere, og digitale platforme.
 • Fine fortællinger fra Sigurd, Karen og Lotte om at have deltaget i forårets forskellige mini-workshops.

Evaluering af dagens møde

 • Er der nogen af jer i FBI som kunne tænke sig at være med til at lave dagsorden til mødet 9. september? Lone, Anne-Dorthe vil gerne være med.
 • Der var bred enighed om, at det var et godt og afvekslende møde. Teknikken har været skrækkelig…
 • Super fint at så mange brugere har budt ind med så meget.

Velkomst

Tina byder velkommen til alle og særligt velkommen til Mette og Erik, som er nye i FBI og Christopher som er videomand i SDCO

 •  Afbud fra en del deltagere til mødet i dag
 • Tina hilser fra Birgitte og Gerda, der har valgt at træde ud af FBI
 • Hilsen fra FBI er netop sendt ud, der er allerede en del tilmeldinger til de kommende workshops i efteråret (tema: diabetes og psykisk trivsel)

Kort præsentation v. Mette og Erik derefter af de øvrige tilstedeværende.

Karen og Casper fortæller om det kommende BI-event

Mette lægger ud med introduktion til BI-eventet på Syddansk Diabetesdag og viser oversigten over, hvor de 7 stande skal være, hvor aktiviteterne vil foregå.

Karen og Casper præsenterer arbejdsgruppens grovskitser for aktiviteterne:

1.       Tre film som bliver vist i løbet af dagen

2.       Forskning

3.       Vi har alle sammen noget til fælles (”samtalestarter”, danne netværk/matchmaking)

4.       Inddragelsesstigen / FBI-stand

5.       Confession box (optage hvad folk har på hjerte)

6.       Ønsketræ

7.       Fælles aktivitet a la Mads og monopolet

Alle I FBI inviteres til at deltage på Syddansk Diabetesdag den 30/11.

Der er behov for hjælp til at bemande standene. Der sendes en forespørgsel ud sammen med referatet.

Tina fortæller om partnerskabsaftalen med Diabetesforeningen

I ca. 1½ år har vi arbejdet med denne indsats, hvor vi har drøftet frem og tilbage, hvordan funktionen skal være, og om det skulle være én eller flere personer.

Nu er den landet på, at vi har indgået en partnerskabsaftale med Diabetesforeningen.

Sammen skal vi løfte:

 • Cafémøder
 • Netværksgrupper
 • Mentorordninger for mere sårbare brugere (ca 35 forløb om året)
 • Én brugerambassadør

Der bliver ansat en projektleder i en tre-årig periode. Vedkommende skal varetage disse 4 opgaver.

Formanden for Diabetesforeningens regionsudvalg bliver også Region Syddanmarks brugerambassadør. Det betyder, at det på nuværende tidspunkt er JAS.

Han kommer til at udvikle og definere rollen som brugerambassadør sammen med den kommende projektleder.

Brainstorm og gruppedrøftelse om forslag til workshops forår 2022

 • Sjældne diabetestyper
 • Diabetes i mange år – hvad gør det ved mig?
 • Partnerskaber i konsultationer, lave noget socialt sammen fx vinterbadning
 • Turde at være det fleksible inddragende sundhedsvæsenet – valg
 • Nye forskningsprojekter – hvordan, hvad er relevant for mig?
 • Corona – hvordan ser det ud nu?
 • Kompetenceudvikling i kommunerne omkring viden om diabetes evt. for sundhedsprofessionelle og brugere sammen
 • Hvad er et godt liv med diabetes? Evt. udgangspunkt i personaer.
 • Det optimale besøg – hvad ønsker man af det enkelte forløb og af forløbet?
 • Hvordan kan man bruge ventetiden på sygehuset konstruktivt?
 • Hvad skal det nye hus på Nyt OUH bruges til? Hvordan bliver det brugt aktivt?
 • Komorbiditet – flere sygdomme samtidigt og fx overgange mellem sektorer
 • Datadeling – diabetes ”vandrejournal” og sektorovergange. Hvilke info er de vigtigste?
 • At flytte hjemmefra (fx med socialrådgiver og erfaringer fra brugerne)
 • Overgang fra barn til teenager
 • Teenagelivet med diabetes og hvad har man behov for
 • Fra teenager til voksen – hvad har man brug for ift. sin diabetes
 • Diabetes og karrierelivet
 • Diabetes og seksualitet/seksuallivet
 • Diabetes og ferie
 • Selvomsorg – hvordan og hvad kan jeg gøre selv?
 • Hvordan sætter jeg selv dagsordenen i mødet med sundhedsvæsenet?
 • Fordomme – fra peers og personer uden diabetes
 • Økonomi og henstandsordningen (herunder bla. rettigheder og hjælpemidler)
 • Hvad skal man være obs på i forhold til følgesygdomme
 • Samtale om medicin og bivirkninger
 • Målbare mål til både sundhedsprofessionelle og hvornår er vi i brugernes øjne en succes
 • Idéer til podcast
 • Børn – institutioner og skole –samarbejde
 • At ændre vaner – hvordan?
 • Diabetes og sprog – hvordan taler vi om diabetes?
 • Diabetes og overgangsalderen – for begge køn

Kirsten fortæller om, hvordan det har været at være med i to strategimøder på SDCO

Jan Erik opridser indledende, hvad SDCO's strategimøde er: Det er et mødeforum, hvor ledelsen og folk i ledende funktioner drøfter strategier og beslutter, hvilken vej vi sammen skal gå, og stab og klinik koordinerer på tværs.

Kirstens refleksioner efter at have deltaget i 2 møder:

 • Interessant at være med. Oplevede at det var et ”tungt system” (ting tager tid) og synes det er flot, så langt BI er nået i SDCO
 • Har fulgt udviklingen i al den tid, hun har været tilknyttet OUH
 • De sundhedsprofessionelle og staben skal blive bedre til at møde hinanden
 • Oplevede stort fokus på det medicinske perspektiv og mindre på det hele menneske
 • Efter første møde: ville ønske at SDCO blev mere synligt udadtil fx ift. brugere, almen praksis, ud over rampen i Region Syddanmark og vis hvad SDCO kan.
 • Efter andet møde: opmærksomhed på at almen praksis kan ringe ind til SDCO og få specialistrådgivning – denne kommunikation og dialog er frugtbar for samarbejdet.
 • Idé – der er behov for andre i klinikken end sygeplejersler og læger – fx fysioterapeuter eller idrætsuddannede, så der kan komme mere fokus på fysisk aktivitet i livet med diabetes
 • Hvordan kommunikerer vi sammen (sundhedspædagogik) brugere og sundhedspersonale. Vi er kommet langt siden 80’erne – cadeau til Steno!
 • Sundhedskompetencer – brugere bør gennemlæse materialer og indtænke sundhedskompetencer i befolkningen bredt (kommunikation på flere forskellige medier: podcasts, korte film, flere sprog oa. end kun det skriftlige)
 • Roser SDCO's forskningsleder Kurt Højlunds podcast om forskning i DM2 og fysik aktivitet: lav gerne flere podcasts! Fortæl hvad vi kan på SDCO. Formidling af viden i et forståeligt sprog
 • Forskning – få det ud og leve! Lav samarbejde med ansatte i kommunerne om dataindsamling (som de gør i Center for Aktiv Sundhed)
 • Klæd de sundhedsprofessionelle i almen praksis og kommunerne bedre på med nyeste forskningsviden --> øget kvalitet i behandlingen
 • Personer med diabetes har også et ansvar for at fortælle de gode historier med livet med diabetes. Så vi ikke kun hører om de dårlige oplevelser med sygdommen

Tina: Det var en prøvehandling – har det givet mening at have en bruger med på sådanne møder?

Kirsten fortæller, at hun arbejder med diabetes i kommunal praksis, og uden den baggrund havde det været en lidt lang dag og måske kunne man have noget dialog i løbet af dagen. Det gav mening, men det er noget andet end at være med på en workshop.

Man kunne med fordel invitere to brugere med, som kan dele deres refleksioner

Casper foreslår, at de FBI medlemmer der har lyst bliver offentlige, så de kan kontaktes (inkl. gruppedrøftelse)

Vi vil gerne nå ud til folk, og vi vil gerne at folk kan finde os. En ide kunne være at man tilbyder sig offentligt et sted, hvor folk kan tage kontakt, hvis de har spørgsmål eller et forslag til noget, man gerne vil have bliver taget op i FBI

Tina: Er der nogen der kunne tænke sig at være med til at prøve, at blive offentlige kontakter? Sammen finder vi ud af henvisningsmuligheder og hvad vil vi tale om, hvad vi ikke vil tale om? Tina foreslår, at vi starter med at nedsætte en arbejdsgruppe, der kan begynde at se på rammerne. Det skal selvfølgelig være noget andet end det Diabetesforeningen tilbyder.

Når folk henvender sig, kan FBI’er være brugernes stemme og samtidig være med til at spørge dem som henvender sig, om de vil være med i nogen af SDCO's arbejdsgrupper indenfor BI området

Det kunne også være en postkasse, man kan skrive til.

Vi vurderer, at det har potentiale og vi vil gerne arbejde videre med idéen. Der må ligge nogle lignende ”projekter” hvor denne funktion har været afprøvet.

Meld tilbage til Mette, hvis det er noget I kunne tænke jer at være med til.

Josephine og Lotte fortæller om filmen ”Min månelanding - din hverdag”

Christopher viser et klip fra filmen, for at give et lille indblik

Vigtigt at få frem hvordan det er for familien, at deres barn bliver syg (dette er den gode historie – der kommer også den anden case, hvor det ikke er gået ligeså godt).

Der bliver i alt tre film med to cases i hver.

Evaluering af dagens møde

Hvordan har det været at være med:

 • Fedt, tænker meget på hvordan jeg kan bruge det i mit arbejde og vil meget gerne komme igen
 • Det har været utroligt spændende at være med. Det her ligger langt væk fra, hvad man ellers laver på andre afdelinger på OUH.
 • Dejligt at være her – fysisk sammen

 

Velkomst 

 Tina byder velkommen til årets sidste møde.

Status på 2021 – hvad har vi nået v. Tina

Tina gennemgik de større ting, vi har nået i 2021 på brugerinvolveringsområdet og sammen med FBI. 

Kommentarer til gennemgangen:

Der bliver spurgt ind til, om vi er gode nok til at kommunikere vores tilbud (fx workshops) til andre brugere. Det er der enighed om, at vi skal blive bedre til. Tina nævner, at den nye projektleder i samarbejdet med Diabetesforeningen får en rolle i at udbrede vores tilbud og aktiviteter

Det foreslås, at det kunne være godt, at kommunikere hvad vi har nået i 2021. Der er enighed om, at vi orienterer om, hvad vi har nået i 2021 i en julehilsen fra FBI.

Evaluering af FBI 2021 v. Mona

Der deles ud i grupper. To af grupperne evaluerer FBI møderne i 2021 og to af grupperne evaluerer aktiviteterne i 2021. Grupperne forholder sig både til, hvad der gik godt, og hvad vi kan gøre bedre.

FBI møderne - De bedste ting ved møderne:

 • Godt med gruppearbejde/drøftelse. Det giver noget tilbage fra møderne.
 • God og åben dialog. Alles mening er lige vigtig og alle bliver hørt.
 • Godt med overblik og opsummering på møderne. Man kan sidde med i en arbejdsgruppe, men have svært ved at få overblik over alt det, der er gang i.
 • Gode præsentationer og brugerne er på.
 • Man går altid fra møderne med en følelse af, at man er vigtig, og der er plads til forskellighed.

Hvad kan vi gøre bedre?

 • For lidt tid og behov for længere gruppedrøftelser. Her når vi ofte ikke hele vejen rundt.
 • Forslag om oplæg udefra.

Aktiviteter - De bedste ting ved aktiviteterne:

 • De små arbejdsgrupper er gode. Det er konkret og SDCO medarbejderne får noget med fra møderne.
 • Ikke kun en snakkeklub. Vi rykker på ting, og der er handlekraft.
 • Vi er mange forskellige i FBI og mangfoldigheden bidrager med noget godt.
 • Korte webinarer har været godt. Det må vi gerne fortsætte med.
 • Positive oplevelser med at være med i ansættelsesudvalg.
 • Det har været værdifuldt for de børnefamilier, der har deltaget i filmene  ”Min månelanding-din hverdag”.

Hvad kan vi gøre bedre:

 • Svært at bevare motivation med virtuelle møder. De fysiske møder giver mest energi.
 • Udfordringer ved at være med i ansættelsesudvalg – godt at der her laves en evaluering. Det er en prøvehandling.
 • Vigtigt at én af BI’erne er med i arbejdsgrupper, fordi der kan følges op på opgaver.
 • Tekniske udfordringer omkring virtuelle møder.
 • Behov for mere overblik over, hvad vi har gang i, og et overblik over, hvem der er med i hvad (fx hvis der mangler arbejdskraft omkring en opgave).
 • Prioritere noget socialt i 2022.
 • Er vi synlige nok så andre patienter og borgere bemærker, at FBI findes og hvilken forskel BI-aktiviteterne og brugerinvolveringen gør? (åbent spørgsmål fra Jan-Erik). Kommentarer til Jan Eriks spørgsmål:
  • Brugerambassadør og projektleder kan hjælpe os med formidle vores aktiviteter via lokalforeninger i Diabetesforeningen.
  • Det nævnes, at man oplever, at man gør en forskel i de konkrete opgaver, hvor FBI medlemmer bliver involveret, som også kommer de mange til gavn.
  • Der hvor FBI sætter aftryk, kunne der være en lille tag ”Lavet i samarbejde med FBI”.
  • Bruge apotekerne til at få budskaber ud til personer med diabetes
  • Der spørges ind til, om FBI/SDCO kunne deltage på en generalforsamling i DBF (fx listen med BI-aktiviteter), så FBI kommer til Jylland ;-)

Status på Caspers forslag om, at de FBI medlemmer, der har lyst, bliver offentlige v. Tina

Forslag fra Tina om, at vi parkerer ideen, imens vi lader Brugerambassadøren (som bliver offentlig) komme i gang og få plads. Vi tager ideen op igen om et halvt års tid i forhold til, om der er behov for flere offentlige brugere. Der er opbakning til dette forslag i FBI.

Nyt tema i 2022 v. Marianne

Der deles ud i grupper, som brainstormer på mulige temaer for 2022. Listen fra forrige møde med mulige temaer deles i grupperne til inspiration.

Input fra grupperne:

 • Patientens vej og adgange i sundhedsvæsenet
 • Fortsætte med det psykosociale og konkretisere mere
 • Det digitale - koblet med patientens vej og adgange i sundhedsvæsenet
 • Overgange fra barn til voksen
 • ”Når diabetes ikke er det eneste/vigtigste i livet”. Kan både handle om de andre ting man bøvler med såsom komorbiditet, alderdom og de ting, det medfører. Det kan også handle om positive ting, som også fylder såsom graviditet, parforhold, seksualitet, karriere, overgange i livet m.m. Diabetes er nemt nok at leve med, hvis man kun skulle forholde sig til det, men det kan være svært, når man har mange andre bolde i luften
 • Dataadgang og øget datadeling
 • Brugerens dagsorden. Den optimale samtale
 • Hvornår er noget en succes. Kan man opstille succeskriterier for hvornår en samtale er god? Fx med FBI’s gode råd til den gode samtale
 • Diabetes i forskellige livsfaser
 • Fortsætte med det psykosociale tema
 • Det gode liv med diabetes
 • Sektorovergange
 • Den/de første samtaler – træning af sundhedsprofessionelle. Viden om og forståelse for kompleksiteten af disse samtaler

 

Tina opsummerer på forslagene fra gruppedrøftelserne. Forslagene om ”den gode samtale” og videreførelse af det psykosociale tema går igen i flere af grupperne.  Et forslag kunne være, at den ”Den gode samtale” både bliver tema for 2022, og at det også bliver det overordnede tema for FBI’s indstilling til SDCO’s ledelse.

Kommentarer til opsummeringen:

Det bliver fremhævet, at man har kredset om samtalen i mange år. Hvis vi skal gå videre med det emne, så skal vi være meget ambitiøse, så der sker forandring i den måde samtaler afholdes på. Det bliver nævnt at succeskriterier for samtaler kunne være en ny måde at gribe det an på.

Der bliver spurgt ind til om emnet er for snævert som det overordnede tema. Marianne foreslår, at samtalen også kan handle om den gode samtale om diabetes på arbejdspladsen eller ift. ens pårørende, så temaet kan favne bredere.

Evaluering af den digitale platform v. Mette

Mette spørger, om der er behov for den digitale platform, hvor man kan finde referater m.m. Dokumenterne kan også findes på SDCO’s hjemmeside.

Kommentarer:

 • Ideen med et sted hvor dokumenterne er placeret samlet er god
 • Kræver mere reklame hvis man skal huske at den eksisterer
 • De nye brugere ved ikke at den eksisterer. Hvilket indhold efterspørger de nye brugere i FBI?

Det bliver aftalt, at Mette sender link til platformen og så tager vi en runde på næste møde ift. om den forsat er relevant. Spørgemålet er om den nye hjemmeside kan erstatte platformen.

Hvem fortsætter i 2022 v. Merete

Praktiserende læge Birgitte Lund stopper i udvalget, da hun sælger sin praksis. Birgitte siger, at hun har været glad for at være med i FBI og hun håber, at der kan findes en anden praktiserende læge, som kan deltage i udvalget. Tina takker for Birgittes indsats og ønsker hende et godt otium.

Tina takker også resten af udvalget, fordi medlemmerne ønsker at fortsætte i 2022 og for indsatsen i 2021.

Opsummering og evaluering af dagens møde og punkter til næste v. Merete og Tina

Merete opsummerede beslutninger truffet på mødet, og der bliver givet ”Thumbs Up” ift. dagens virtuelle møde.

 

 

Kontakt

Tina Linaa

Faglig leder for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55
APPFWU02V