Skip til primært indhold

Projektmidler til tværgående diabetesforskning og sundhedsteknologi

Tre af Steno Diabetes Center Odenses (SDCO) kerneopgaver er klinisk forskning, tværsektorielt samarbejde og komptenceudvikling. I starten af december modtog SDCO projektmidler fra henholdsvis Novo Nordisk Fondens "Steno Collaborative Grants" og fra Sundheds- og Ældreministriet til at understøtte netop disse områder.

Sundhed og teknologi

Den kliniske og patientnære forskning, der tager udgangspunkt i implementering og omsætning af forskning til klinisk praksis, er en utrolig vigtig del af sundhedsvæsenets fremtid. Ligeledes bliver samarbejde på tværs af sektorer mere og mere afgørende for, at Danmark kan bibeholde sin status som en del af den internationale elite inden for sundhedsforskning.

Ny sundhedsteknologi kræver nye kompetencer

Anvendelse af sundhedsteknologi i patientens forløb er stærkt stigende. I SDCO anvendes eksempelvis pumper og sensorer, og applikationer til forskellige formål f.eks. 'Mit forløb' og 'Kulhydrattælling'.  Derudover vil vi i fremtiden i større grad anvende telemedicin i vores kontakt med patienten. Dette betyder behov for nye kompetencer.

Syddansk Sundhedsinnovation (SDSI) har lige modtaget en bevilling på 2.2 millioner kroner fra Ældre- og Sundhedsministeriet til et projekt, der omfatter udviklingen af et koncept for hvordan sundhedsprofessionelle kan opnå de kompetencer, der skal til for dels at kunne anvende den nye teknologi, dels at kunne holde de nye digitale muligheder op mod fagligheden, og samtidig have et blik på datasikkerhed og etik. SDCO var medansøgere til bevillingen og vil i 2019 tage del i projektet.

- Der er behov for at kunne vurdere hvilke digitale værktøjer, der giver mening for bestemte målgrupper, og at kunne se nye muligheder for anvendelse af teknologi, der kan støtte og hjælpe borgeren i hverdagslivet, siger Mette Damkjær Syse, SDCOs programleder for komptenceudvikling.

SDCOs rolle bliver at deltage i udviklingen af konceptet for den kompetenceudvikling, der skal afprøves i projektet, samt deltage som undervisere, og der vil selvfølgelig blive arbejdet med teknologier, der er relevante for patienter med diabetes. 

Projektet ledes af SDSI. Øvrige deltagere er Region Syddanmark, partnerskabet mellem kommuner omkring digital patientuddannelse, UCL, UCSyd og SDCO.

Patientnær og tværgående forskning er vejen frem

Novo Nordisk Fonden offentliggjorde i starten af december, hvilke tværgående forskningsprojekter mellem de fem Steno centre, der har fået tildelt midler gennem Steno Collaborative Grants.

- Vi er glade for de bevillinger vi har fået til nogle af vores kliniske forskningsprojekter, og jeg er sikker på, at vi med de patientcentrede briller, nytænkning og det rette samarbejde kan etablere diabetesstudier, der kan skabe viden med stor værdi både regionalt, nationalt og internationalt, siger Kurt Højlund, SDCOs forskningsleder.

Det bedste fra to verdener

Et af de projekter SDCO var hovedansøger på, omfatter udvikling af en intervention, hvor patienten både får den medmenneskelige, empatiske og sundhedsprofessionelle støtte, kombineret med IT-understøttelse, så patienten hele tiden kan hjælpes med at bevare sin motivation, og kombinerer således det bedste fra to forskellige verdener.

- Vi tror på, at vi her tester en overordnet model, som senere vil kunne appliceres på andre platforme og andre patientgrupper, udtaler Professor Jens Søndergaard, som glæder sig til at komme i gang med studiet.

- Bevillingen er dels en vigtig anerkendelse af studiets værdi, og dels faciliterer den samarbejde mellem det primære og sekundære sundhedsvæsen, hvilket jo er et udtalt mål for fremtidens sundhedsvæsen, tilføjer Jens Søndergaard.

Øget samarbejde mellem Steno centrene

Et af de projekter SDCO var medansøger på, tager sit udspring i International Diabetic Neuropathy Consortium Aarhus, som har et velfunderet center til undersøgelser af patofysiologiske og molekylærbiologiske mekanismer ved neuropati. Studierne inkluderer patienter fra tre Steno centre (SDCM, SDCC og SDCO) og involverer type 1-diabetes patienter med neuropati med/ uden smerter.

- Bevillingen, hvoraf ca. 811.000 kr. tilfalder SDCO, bidrager til at øge det tværsektorielle samarbejde mellem tre Steno centre og vil kunne bidrage til at fastholde et forskningssamarbejde over en længere årrække, eftersom studier af denne art kræver et samarbejde for at opnå tilstrækkelig volumen, meddeler Overlæge Knud Bonnet Yderstræde, SDCO medansøger på projektet.

Om Steno Collaborative Grants

Projekt

Digital Individualized and Collaborative Treatment of T2D in General Practice Based on Decision Aid (DICTA) 

Bevilling DKK 1.950.816
Bevillingshaver Professor Jens Søndergaard, Odense Universitetshospital/ SDCO

Projekt

Exploring novel risk markers and potential treatment targets for neuropathic pain in type 1 diabetes

Bevilling DKK 1.950.816
Bevillingshaver Troels Stahelin Jensen, Aarhus Universitetshospital/ SDCA

Se den samlede liste over bevillinger
Læs mere om Steno Collaborative grants

APPFWU01V