Skip til primært indhold

Nyt initiativ på børneområdet skal tilbyde hjemmebesøg til sårbare børn og unge

Eksisterende behandlingstilbud på landets børneafdelinger dækker ikke i tilstrækkelig grad alle børn/ unge og familiers behov på diabetesområdet, hvorfor Steno Diabetes Center Odense, i samarbejde med H.C. Andersen Børnehospital på OUH og Ungeafdelingen på Sygehus Lillebælt, har igangsat et nyt initiativ, der skal tilbyde hjemmebesøg til udvalgte sårbare familier.

Finger på ringklokke

Flere udenlandske studier viser en sammenhæng mellem hjemmebesøg og forbedret glykæmisk kontrol (blodsukkerkontrol) og blodtryk - særligt blandt unge med dysreguleret type 1-diabetes, færre indlæggelser samt besøg på fælles akutmodtagelser. I Danmark er der dog en begrænset viden om effekten af hjemmebesøg hos børn/ unge og familier med diabetes.
 
Dette initiativ er særligt målrettet familier, som er særligt udfordret på et eller flere områder f.eks. i forhold til udeblivelser fra kontakter til sundhedsvæsenet, sociale og økonomiske forhold, dysreguleret diabetes og i nogle tilfælde også kulturelt. 
 
Initiativet har til formål at sikre, at denne gruppe af børn og unge (med deres familier) får en særlig håndsrækning gennem et tilbud om hjemmebesøg, hvor en tæt kontakt med sundhedsprofessionelle i eget hjem muliggør en bredere tilgang til at understøtte barnets/ den unges diabetesbehandling. 

Første skridt er afprøvning af konceptet og indsamling af ny viden

Det overordnede formål med initiativet er at udvikle og afprøve et koncept for hjemmebesøg med henblik på at opnå indgående viden om målgruppen, herunder at skabe bedre livskvalitet for barnet/ den unge og familien, at sikre en så god diabetesbehandling som muligt for de inkluderede, at reducere antallet af udeblivelser og sene afbud, og at forebygge indlæggelser med ketoacidose (syreforgiftning) og svære tilfælde af hypoglykæmi (lavt blodsukker). 

Indsamling af viden er altafgørende i dette initiativ, og med ny viden om målgruppen er forventningen, at man fremadrettet kan målrette indsatsen til gavn for de mest sårbare. 
Samarbejde og tydelig ansvarsfordeling skal sikre ensartethed
Initiativet er organisatorisk forankret i SDCO som et supplerende behandlingsinitiativ, der implementeres på to sygematrikler. Ansvaret for de fælles aktiviteter er placeret hos en SDCO projektleder og en SDCO pædiater, der sammen skal sikre en ensartethed i initiativet og dets implementering.

Lokalt forankres initiativet med en faglig tovholder på hver matrikel, som varetager den lokale implementering. 
 
Initiativet rummer flere fælles aktiviter, herunder opstartsworkshop og kick-off møder, samt  løbende fælles casesparring og netværksmøder. 

Implementeringen skydes i gang med et fælles kick-off møde

Det forventes at initiativet implementeres ved indgangen til 2021 med patientaktivitet fra start.

Implementeringen skydes i gang med afholdelse af et fælles kick-off møde på tværs af sygehusmatrikler. Initiativet (med patientaktivitet) forventes at løbe i perioden 1/1-21 til 31/12-23. 
 
Der foretages en midtvejsevaluering i starten af 2022 og en slutevaluering efter endt initiativ. 

APPFWU02V