Skip til primært indhold

Baggrund og vision

Steno Diabetes Center Odense er et regionalt videns- og udviklingscenter for forebyggelse, behandling og forskning inden for diabetes. Centeret drives og ejes af Region Syddanmark og er støttet af en 10-årig bevilling fra Novo Nordisk Fonden.

  • Novo Nordisk Fonden (NNF) støtter SDCO med en 10-årig bevilling på 1,4 mia. kr. til nye indsatser på diabetesområdet i Region Syddanmark og til nye fysiske rammer på Nyt OUH, der er planlagt at stå klar i 2023.
  • NNF er en dansk erhvervsdrivende fond, der blandt andet yder støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.
  • Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og bæredygtigheden i samfundet.
  • Siden 2010 har fonden uddelt mere end 30 milliarder kroner, primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner og hospitaler i Danmark og de øvrige nordiske lande samt behandling og forebyggelse af diabetes.

Læs mere på www.novonordiskfonden.dk

Se en film om Steno Diabetes Center Odense her

En styrket diabetesindsats

Steno Diabetes Center Odense (SDCO)  blev etableret 1. januar 2018 med det formål at styrke diabetesindsatsen i Region Syddanmark og samarbejdet mellem relevante parter på diabetesområdet, herunder regionshospitaler (partnersygehuse), kommuner og almen praksis.

Vi er en del af et nationalt netværk af i alt fem regionale Steno Diabetes Centre samt et  Steno Diabetes Center i Grønland og et på Færøerne. Dansk diabetesbehandling og diabetesforskning er blandt de førende i verden – takket være en enestående behandlings- og forskningstradition. Det er denne tradition, som Steno Diabetes Centrene bygger videre på.

Særligt fokus

Hvert diabetescenter har et særligt fokusområde - et særkende. Vores er type 2-diabetes (T2D). Det betyder, at vi har et særligt fokus på/ og en særskilt strategi for type 2-diabetes. Det gælder både internt og i vores samarbejde med centrale aktører i primærsektoren (kommune og almen praksis). Vores indsatser i Region Syddanmark har fokus på at undgå, at flere får T2D, og at personer med T2D får den rette behandling, opretholder livskvaliteten, reducerer udviklingen af komplikationer og lever længere. 

Særkendestrategien bygger på indsatsområder, der - med vores brugere i centrum - tilsammen skal bane vejen til ’det bedste liv med diabetes’ og dermed understøtte vores langsigtede vision.

Læs strategien | Det bedste liv med type 2-diabetes

 

Vision og kernebudskaber

Diabetes er en kronisk sygdom, som rammer et stort og voksende antal borgere. Det vurderes, at omkring 280.000 danskere har diabetes – heraf knap 70.000 i Region Syddanmark. Det gør diabetes til en af de kroniske sygdomme, som rammer flest danskere.

Mange udvikler følgesygdomme, lever kortere og med forringet livskvalitet. Vores vision er derfor at:

  • Bremse antallet af nye diabetestilfælde

  • Gøre mennesker i stand til at leve bedre og længere med diabetes

Vi ønsker at styrke diabetesbehandlingens kvalitet og tilgængelighed samt forskningen. Vi stræber således efter at være drivkraft for udvikling af ny teknologi og nye forebyggelsesmetoder samt sikre løbende kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle inden for diabetesområdet. Al forskning, uddannelse, behandling og forebyggelse sker i tæt samarbejde med brugerne.

Kort fortalt rummer nedenstående fire kernebudskaber vores vision og beskriver hvem vi er som center og hvad vi gerne vil opnå.

DET BEDSTE LIV MED DIABETES

BEDRE LIVSKVALITET OG -LÆNGDE

EGENOMSORG & FÆRRE KOMPLIKATIONER

FOREBYGGELSE & TIDLIG OPSPORING

Gennem forskning, uddannelse samt patientcentreret og evidensbaseret behandling vil vi skabe det bedste liv for mennesker med diabetes og deres nærmeste Vi vil højne livskvaliteten hos mennesker med diabetes på deres præmisser og gøre dem i stand til at leve ligeså længe som andre Vi vil sikre, at mennesker med diabetes er optimalt rustet til at håndtere egen sygdom med så få senkomplikationer og følgesygdomme som muligt Vi skal gennem samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer være med til at reducere antallet af nye diabetes- tilfælde gennem forebyggelse og tidlig opsporing af diabetes
APPFWU01V