Skip til primært indhold

Nyt fra Fyns Diabetesudvalg

Fyns Diabetesudvalg (FDU) er med til at udvikle det tværsektorielle samarbejde om personer med type 2-diabetes på Fyn. Læs om udvalgets arbejde her

Temadrøftelser

FDU har drøftet hvordan praktiserende læger og syghusene kan få mere kendskab til henvisningsproceduren, kommunernes tilbud, og tilbuddenes indhold. Der blev efterspurgt én indgang til kommunens tilbud, hvilket eksisterer i form af henvisning til den afklarende samtale. Manglende viden kan være en barriere for at henvise. Når patienten ikke henvises, er det op til borgeren selv at henvende sig. Dette forudsætter, at borgerne har viden og ressourcer til dette – og kan medføre, at de ikke får den hjælp, de har behov for.

Følgende aktiviteter er blevet igangsat for at styrke kendskabet til kommunernes tilbud:

 • Afholdelse af lokale fællesmøder. Flere kommuner har taget initiativ til at holde lokale fællesmøder på tværs af sektorer for at øge kendskab til hinanden og optimere henvisningsprocedurer.
 • Informationsvideo til fagpersoner om den afklarende samtale i kommunen.
 • Opdaterede beskrivelser af kommunale sundhedstilbud

Med udgangspunkt i det tværsektorielle forløbsprogram for mennesker med diabetes har FDU i 2021 drøftet potentialer og udfordringer i forhold til at sikre relevant støtte til sårbare mennesker med type 2-diabetes.

Udvalget konkluderede følgende:

 • Der er behov for konsensus om hvilke borgere, der skal tilbydes særlig støtte og hvornår. Forløbsprogrammet peger på en meget bred målgruppe.
 • Det er meget individuelt, hvilken støtte borgeren tilbydes i kommunen. Det vanskeliggør formidling til almen praksis og sygehus om mulighederne og kan være en barriere for henvisning.
 • Der er behov for mere klar ansvarsfordeling og koordinering på tværs af f.eks. social- og sundhedsforvaltningen i kommunen, så borgere får ét samlet forløb.

Steno Diabetes Center Odense er aktuelt i gang med at udvikle modeller for særlig støtte til mennesker med type 2-diabetes. Input fra temadrøftelsen tages med i den videre projektudvikling. Læs mere om projektet her.

Med udgangspunkt i de opgaver som fodterapeuter og apoteker har på diabetesområdet, har Fyns Diabetesudvalg drøftet kommunikative udfordringer til og fra det øvrige sundhedsvæsen. Følgende muligheder for at styrke samarbejdet med apoteker og fodterapeuter blev identificeret:

Apoteker

 • Mere viden om henstandsordningen. En repræsentant fra Syddanmarks Kreds i Apotekerforeningen har været i dialog med Praksisafdelingen for at afsøge muligheder for at udbrede viden til regionens læger.

 • Mere viden om muligheden for at henvise patienten til en medicinsamtale på apoteket. Det foreslås, at der produceres en informationsvideo om medicinsamtalen i stil med denne video om den afklarende samtale.
 • Øget kendskab til apotekernes rolle. Der er ændret i udvalgets kommissorium, så apotekerne kan blive repræsenteret i Fyns Diabetesudvalg for at styrke samarbejdet på tværs.

Privatpraktiserende fodterapeuter

 • Øget kendskab til fodterapeuternes virke og muligheder for samarbejde. Det foreslås, at der produceres en kort informationsvideo om indholdet og vigtigheden af en fodstatus. Og der opfordres til, at fodterapeuter tænkes ind som eksterne undervisere på patientuddannelserne i kommunerne.
 • Bedre elektronisk kommunikation og datadeling. Der skal afsøges muligheder for bedre elektronisk kommunikation og datadeling mellem fodterapeuter og øvrige sundhedsvæsen.
 • Patientoplevede barrierer. Der skal fokus på indsatser, der adresserer patientoplevede barrierer for at gå til fodterapeut.

Kontakt

Gitte Stentebjerg Petersen

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 51 70 84 31
APPFWU01V