Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

 

Adresse Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital
J.B. Winsløws Vej 4,
5000 Odense C
Telefon 66 11 33 33, lokalnummer 2821, gennemvalg 65 41 28 21
Lægevagt i dagtid: 65 41 28 21
SKS-nummer 420251 - Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
4202519 - Ambulatorium
Lokationsnummer 5790001380441 - BCC og Center for Trombose og Hæmostase. 
Læger med speciale
Praksiskonsulent Preben Vestergaard
Behandlingsspektrum Vejledning om prøvetagning, forsendelse m.m. kan fås hos laboratoriekonsulenterne, telefon 65 41 41 69, der også hjælper med kvalitetssikring af lægernes analysevirksomhed. Se Laboratorievejledningen for Afdeling KBF.
Ambulanttilbud

Ambulatoriets åbningstid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 07.05-15.00
Onsdag kl. 07.05-17.00.
Tidsbestilling til belastningsprøvetagning på telefon 65 41 28 31

Autistiske patienter fra almen praksis:
Disse patienter henvises til Psykiatrisk Afdeling P's blodprøvetagningsambulatorium
Tidsbestilling på hverdage mellem kl. 09.30-10.30 på telefon 24 98 80 38

Særlige forhold

Prøvetagningsutensilier kan rekvireres på afdelingens depot, telefon 65 41 28 30.
 

Klinisk Biokemi

Center for Trombose og Hæmostase

Foretager forskellige typer af udredning, herunder:

  • Trombofiliudredning (venøs).
  • Trombofiliudredning (arteriel).
  • Blødningsudredning.
  • Forekomst af fosfolipid antistoffer (lupus antikoagulans, Beta-2-GP1, anticardiolipin antistof).

Sidstnævnte rekvireres på almindelig laboratoriehenvisning.
 

Der tilbydes rådgivning i forbindelse med antitrombotisk behandling, akut kritisk blødning og rådgivning til familier med særlig risiko for alvorligt arvelige sygdomme i blodstørkningssystemer.

Forespørgsler vedrørende analyser, som ikke er på afdelingens vagtprogram eller andre ikke hæmostaserelaterede spørgsmål, rettes direkte til laboratoriet - vagttelefon 65 41 28 21.

Centret har ca. 800 rådgivninger årligt, heraf ca. 325 trombofiliudredninger, 40  blødningsudredninger, 160 udredninger for fosfolipid antistoffer samt en række blandede henvendelser vedrørende akut kritisk blødning og spørgsmål om behandling og diagnostiske problemstillinger.
Vagthavende læge: 65 41 41 28
 

Sporstoflaboratoriet
Udfører måling af spormetaller i biologisk materiale.
Som rutineproduktion analyserer vi for bly i blod og aluminium i plasma.


Telefon: 65 41 28 53 eller  51 42 64 39
Telefontid: Hverdage kl. 08.30-15.00
E-mail: ode.kbf.sporstoflab@rsyd.dk

Sporstoflaboratoriet har været akkrediteret af DANAK siden 1. juli 1987. Hovedparten af analyserne udføres på indsendte prøver fra hospitalssektoren eller fra Bedriftssundhedstjenesten fra hele landet. Sporstoflaboratoriet deltager i flere internationale, eksternee kontrolprogrammer med stor succes og har ofte været placeret som det bedste laboratorium blandt alle de deltagende laboratorier.


Forskning
Afdelingen er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut. Derfor udføres forskning blandt andet som underlag for uddannelse af medicinske studerende og forskerstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.
Afdelingens forskning er også grundlag for den løbende udvikling af afdelingens biokemiske, genetiske og farmalogiske undersøgelsesmetoder. Forskningen er organiseret som projekter, der oftest udføres i samarbejde med andre kliniske afdelinger ved Odense Universitetshospital, institutter ved Syddansk Universitet samt forskningsmiljøer i ind- og udland.


Klinisk Farmakologi

Klinisk Farmakologi er et lægeligt speciale, som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler. Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin, som først i 1986 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale. Klinisk farmakologi omfatter funktioner i relation til klinisk service, forskning og undervisning, og disse funktioner udgør i realiteten en integreret enhed. Der er således tale om et udpræget tværfagligt speciale, som skal bidrage til at sikre en optimal anvendelse af lægemidler såvel fra patientens perspektiv, som fra samfundets perspektiv. Ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH Odense, er de væsentligste klinisk farmakologiske områder organiseret således:

Lægemiddel- og Sporstoflaboratoriet
Laboratoriet er ansvarligt for måling af lægemidler, misbrugsstoffer og sporstoffer i plasma og urin. For lægemidler, hvor den terapeutiske styring vejledes af plasmakoncentrationsmålinger, afgives der kommenterede svar med konkret vejledning om dosis eller lægemiddelinteraktioner.
Kontaktinformation: telefon 65 50 28 47 eller vagthavende læge, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.

Lægemiddelinformationen
Denne organisation tilbyder patientrelateret rådgivning i lægemiddelrelaterede spørgsmål, hvor problemstillingen ikke lader sig afklare ved opslag i Pro.medicin.dk.
Typiske emner er lægemidler til gravide og ammende, lægemiddelbivirkninger og lægemiddelinteraktioner. Kontakten skal foregå gennem patientens behandlende læge eller anden sundhedsfaglig person.

Lægemiddelinformationen er bemandet mellem kl. 09.00 og 15.00
Kontaktinformation: telefon 20 22 88 55, e-mail li@health.sdu.dk

GCP-enheden
GCP er en forkortelse af Good Clinical Practice (god klinisk praksis). GCP omhandler juridisk bindende retningslinjer, der skal kvalitetssikre kliniske forsøg med lægemidler. Regelsættet er primært indført for at sikre patienter og forsøgspersoners rettigheder i lægemiddelforsøg, og for at sikre validiteten af de resultater, som forsøget afstedkommer. Dette indebærer i praksis, at alle lægemiddelforsøg skal eksternt og uafhængigt monitoreres, og det påhviler den forsøgsansvarlige læge at sikre dette. GCP-enheden er oprettet med det formål at implementere og vedligeholde det kvalitetssikringssystem, der skal gøre det muligt at gennemføre kliniske forsøg med lægemidler i overensstemmelse med GCP. Enheden yder principielt GCP-assistance ved kliniske lægemiddelforsøg, der forestås af forskere i Region Syddanmark, og samarbejder med tilsvarende enheder i Aarhus og København om landsdækkende forsøg.

Kontaktinformation: telefon 65 50 30 28, e-mail ccalov@health.sdu.dk

 Senest fagligt revideret: 18-12-2019

 

Mere information:

Oversigt over afdelingens patientinformation


Siden er sidst opdateret: 18-12-2019 af Odense Universitetshospital.